Portfolio > color

Jigokyudaiyo
Jigokyudaiyo
2022

full back tattoo